MÜŞTERİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak, wwwhediyecin.net   alan adının sahibi Hediyecin Organizasyon Ve Ticaret Limited Şirketi  (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.


Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği
Toplanan kişisel verileriniz, Şirket tarafından www.hediyecin.net adresinde yer alan online mağaza üzerinden gerçekleştirilen ürün satışı kapsamında aşağıdaki amaçlarla (“Amaçlar”) Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak Şirket tarafından işlenebilecektir:

• Ürün satış işlemlerinin gerçekleştirilmesi;
• Teslimat ve satış sonrası hizmet süreçlerinin yürütülmesi;
• Pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası;
• Hukuk işlerinin takibi;
• Finans ve Muhasebe süreçlerinin yürütülmesi;
• Müşteri talep ve şikayetlerinin takibi ve yönetimi;
• Müşteri memnuniyeti çalışmalarının yürütülmesi.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Toplanan kişisel verileriniz; Amaçlar’ın gerçekleştirilmesi doğrultusunda, teslimat ve satış sonrası süreçlerin yürütülmesi kapsamında kargo şirketlerine, ödeme ve tahsilat işlemlerinin gerçekleştirilmesi kapsamında banka ve online ödeme altyapısı sağlayan kuruluşlara, elektronik altyapı hizmet sağlayıcılarına, hukuki ve mali yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi kapsamında kanunen yetkili kamu kurumlarına ve kanunen yetkili özel kişilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, Şirketimizin ürün ve hizmetlerinden yararlanmanız kapsamında Şirketimiz tarafından elektronik ortamda internet sitesi, telefon veya e-mail ile bizimle temas kurduğunuz kanal üzerinden kanunlarda açıkça öngörülmesi, sözleşmenin kurulması veya ifası ile ilgili, hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi ve Şirketimizin meşru menfaatine yönelik hukuki sebeplere dayalı olarak toplanmaktadır.

Toplanan kişisel verileriniz Kanunun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla da işlenebilmektedir.

Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları
Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:
• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, www.hediyecin.net  adresinden ulaşabileceğiniz Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.